گیتی

48 آهنگ - 0 بیکلام 0 بازخوانی ها
گیتی فالو
حق مالکیت کلیه آهنگها و متون اشعار متعلق به صاحبان آثار بوده و آنها صرفا جهت آشنایی مخاطبین در سایت قرار داده               شده اند
تسبیح - آلبوم گل مریم

گیتی

تسبیح - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:42:26.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
11 0 0 0 0
دل بوالهوس - آلبوم گل مریم

گیتی

دل بوالهوس - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:42:17.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
دل تو رو میخواد - آلبوم گل مریم

گیتی

دل تو رو میخواد - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:42:10.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
دل من - آلبوم گل مریم

گیتی

دل من - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:42:05.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
دیوار جدایی - آلبوم گل مریم

گیتی

دیوار جدایی - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:41:59.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
ریزه ریزه - آلبوم گل مریم

گیتی

ریزه ریزه - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:41:53.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
شادی - آلبوم گل مریم

گیتی

شادی - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:41:49.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
کتاب غم - آلبوم گل مریم

گیتی

کتاب غم - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:41:44.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
گل مریم - آلبوم گل مریم

گیتی

گل مریم - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:41:40.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
آرزوها - آلبوم آرزوها

گیتی

آرزوها - آلبوم آرزوها

2019-09-03T13:41:36.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
وقت غروب - آلبوم شکوه سبزه زار

گیتی

وقت غروب - آلبوم شکوه سبزه زار

2019-09-03T13:41:23.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
پاییز - آلبوم شکوه سبزه زار

گیتی

پاییز - آلبوم شکوه سبزه زار

2019-09-03T13:41:19.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
کاروان - آلبوم شکوه سبزه زار

گیتی

کاروان - آلبوم شکوه سبزه زار

2019-09-03T13:41:14.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
حقیقت - آلبوم عشق اول و آخر

گیتی

حقیقت - آلبوم عشق اول و آخر

2019-09-03T13:41:09.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
عشق اول و آخر - آلبوم عشق اول و آخر

گیتی

عشق اول و آخر - آلبوم عشق اول و آخر

2019-09-03T13:41:03.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
خدا مهربونه - آلبوم غروبه

گیتی

خدا مهربونه - آلبوم غروبه

2019-09-03T13:40:59.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
غروبه - آلبوم غروبه

گیتی

غروبه - آلبوم غروبه

2019-09-03T13:40:54.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
آتش عشق - آلبوم گل مریم

گیتی

آتش عشق - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:40:50.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
به من نخند - آلبوم گل مریم

گیتی

به من نخند - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:40:46.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
تا وقتی که من بمیرم - آلبوم گل مریم

گیتی

تا وقتی که من بمیرم - آلبوم گل مریم

2019-09-03T13:40:42.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
<< < 1 2 3 > >>