ترمه و اطلس 2

@hosseinsanjari

Based on : ترمه و اطلس 2 - آلبوم صبحت بخیر عزیزم   made famous by : معین

2019-07-19T09:13:20.0000000 Persian
0.0/50
ترمه و اطلس 2
No story!
0 Share  Original  Cover Studio 0  Report Download
7241
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنت
سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت
نکنه دست رقیبون برسه به دامنت
نکنه خونم بیفته عاقبت بر گردنت

آی بلا، بالا بلا قربون اون نگاهت
قربون راه رفتنت و قربون خاک راهت
من روزی هزار دفعه به پای تو می میرم
با یه بوسه ی تو باز دوباره جون می گیرم
با یه بوسه ی تو باز دوباره جون می گیرم

ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنت
سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت
نکنه دست رقیبون برسه به دامنت
نکنه خونم بیفته عاقبت بر گردنت

آی بلا، بالا بلا قربون اون نگاهت
قربون راه رفتنت و قربون خاک راهت
من روزی هزار دفعه به پای تو می میرم
با یه بوسه ی تو باز دوباره جون می گیرم
با یه بوسه ی تو باز دوباره جون می گیرم

ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنت
سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت
نکنه دست رقیبون برسه به دامنت
نکنه خونم بیفته عاقبت بر گردنت

ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنت
سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت
نکنه دست رقیبون برسه به دامنت
نکنه خونم بیفته عاقبت بر گردنت

ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنت
سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت
نکنه دست رقیبون برسه به دامنت
نکنه خونم بیفته عاقبت بر گردنت

ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنت
سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت
نکنه دست رقیبون برسه به دامنت
نکنه خونم بیفته عاقبت بر گردنت

@hosseinsanjari

ترمه و اطلس 2

Based on : ترمه و اطلس 2 - آلبوم صبحت بخیر عزیزم   made famous by : معین

2019-07-19T09:13:20.0000000
0 0 Share Original Cover Studio
72 4 0 0

No Comments Available

Be the first to comment!