نفرین

@Zorba

Based on : نفرین   made famous by : آرتوش

2018-08-02T19:43:30.0000000 Persian
0.0/50
نفرین
No story!
4 Share  Original  Cover Studio 0  Report Download
2902
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
آسمان چشم او آیینه کیست
آن که چون آیینه با من روبرو بود
سرنوشت این جدایي دست او بود
... آه

گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد
عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد
با غم هم آشنا کرد

چهره اش آیینه کیست آنکه با من روبرو بود
درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود
این گناه از دست او بود

ای شکسته خاطر من روزگارت شادمان باد
ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان باد

ای دلت خورشيد خندان
سينه تاريک من سنگ قبر آرزو بود
سنگ قبر آرزو بود

سنگ قبر آرزو بود
سنگ قبر آرزو بود

@Zorba

نفرین

Based on : نفرین   made famous by : آرتوش

2018-08-02T19:43:30.0000000
4 0 Share Original Cover Studio
29 0 0 0

No Comments Available

Be the first to comment!